Urugendo rw’iyo Ngurube kuva i Nyanza kugera i Kabgayi: bakeka ko ari imvura; uwahoze mu Buganda yemeza ko ari itanki irwanishwa mu ntambara.

375   Intamati ihinda nk’inkuba zesa

      Iya rwitonganya mu gituza

      Ndate ingurube y’umunihiro

      Mvuge ruhinda mihumeko,

      Umunsi iyobera abari i Nyanza,

380   Ikamenya bose byabagoye,

      Iza i Nduga yose bayiha induru,

      Ahanini igihugu gitangara.

      Ije mu Marangara biba ukundi:

      Yungikiranije umunihiro,

385   Bayikanga kuba umuvumbi.

      I Gihuma hose bava mu mirima,

      Bagana mu ngo birukanka

      Ngo batanyagirwa bagakonja.

      Abaseminari ubwo mu mashuri

390   Bakaba bameshe mu gitondo,

      Baka uruhusa bararuhabwa,

      Rwo kwanurira imyenda mu nzu.

      Babigira ariko batangara,

      Kuko ihinda ubutaruhuka

395   Kandi ibyoko biseka hose.

      Abaje kwiga mu misiyoni

      Imitaka yabo barayibamba

      Abandi birukira amabaraza,

      Abenshi bugama ku mashuri.

400   Ababuze ibyicaro batinze,

      Bakikinga nko ku ntusi

      Cyangwa ibindi biti bigaye.

      Abagira isinde barayitaha

      Abanyamagote bayajya mu nda.

405   Abatabigendana barasuma,

      No mu rutoke rubegereye,

      Amakoma yarwo barayakonda

      Ngo nishoka bayikingire

      Ah’igihimba n’umutwe byombi.

410   Igihe bakiri muri izo mpuha,

      I Shyogwe hamanuka abantu itimba

      Amaso yerekeye umuhanda.

      Abari i Kavumu na Kabgayi,

      Ubwo barashiguka ari yo bareba.

415   Ariyamirira imva-buganda

      Asoza impuha yahoze ahimba;

      Ati: “Nimurebe ngiyo tanki,

      Imwe nababwiraga ntimubyumve,

      Iyo Abongereza barwanisha!

420   Sinshidikanya ni yo rwose,

      Ingamba zayo narazirwanye!

      Nuko ndebera kure yaho,

      Wenda nasanga ari rwanjye!

      Ntimwegere irimo amasasu!

425   Yaba yenda ije kunyenda.

      Kuko ikunda abo yamenyereye:

      Murankingire itandeba,

      Ngumye nsemurire abatayizi.

      Iyo ntirwana irakaba ukwo iri!

430   Irasa amabomboma ukayikunda,

      Irasa imizinga ikica ibintu,

      Irasa amasasu yo mu mbunda;

      Irasa n’imyambi mwumve na mwe!”

      Irekura nk’ine aho iri hariya,

435   Ikagwa i Buganda ahitwa SSingo,

      Cyangwa ahandi hitwa Cyagwe,

      Ikica nk’abo bo mu Buremezi.

      Nuko mwigumiye mu by’ino

      Naho ibyo bihugu ni iyo gihera,

440   Dore ko ari iyo riterwa inkingi!

      Indaro zaho ntabakabirije,

      Ku byumweru ugira umunani.

      Urebe tanki ko ari icyago,

      Iyo Abongereza bagira ni imwe:

445   Izira iya kabiri aho yabera!

      Nyamara kandi ukwo imara abanzi!

      Ntugatererwe iyo ntindi!

      Igira Abadage ikica icyenda,

      Uwa cumi wundi ikamukomeretsa,

450   Imyambi yabo bayiyirasa

      Ikarora hirya igatomera,

      Ari amageza yifite mu nda!

      Si imbarirano murabiruzi.

      Za mashuba izo ziyihomereye,

455   Ni izi ndege mujya mubwirwa,

      Zimwe ziguruka iyo zibishatse!”

      Abagore bose bagira imbabazi,

      Bashika bikubitira ihururu,

      Bashungera baremye inteko,

460   Ngo: “Ego mama iyo ni yo tanki!

      Aho se batindi murayibonye!

      Yego mama twayibonye

      Yaratubwiye uwo Munyarwanda

      Twe tumukekamo ibyo kubeshya,

465   None ngaha turabibonye!

      Yayisobanuye ukwo yayize!

      Ego mwana w’Abazigaba!

      Yego mama iyo ni yo tanki!

      Yego mama iyo ni yo tanki

470   Yego ngiyo, shenge ngiyo!”

      Abagore bose barasizora,

      Impuha zibagishiramo idogo.

      Haguma yumvise aza kurora; (13)

      Ukwo yagasanganiye icyo kintu

475   Ati: “Iyo si tanki barababeshya!

      Ni iri tungo tuzi neza!

      Tukarikunda aho se bagenzi!

      Uwo mufa wayo iyo uwushyikiriye

      Ukawivangira n’ibijumba

480   Cyangwa uminjiriye mu bindi!

      Birakuryohera ukabitsemba,

      Wagira inyota ukanywa ubutitsa

      Ufite kinini agashyira ku munwa

      Ngo yibihire atawumyora!

485   Mutangare mutegereye

      Mutayikanga bikankoraho:

      Iratembera igihugu cyayo!

      Ntitukiyita ga ingurube burya:

      Twayihaye izina ry’intore

490   Ryo kuba “Indyohesha-birayi.”