UMUVUGO VII

Igeze i Kigali mu birori irabitegurirwa : Umwami n’Abatware bayikikiriza ku meza hamwe na Bwana Rezida.

570   Mugabo wo mu mbira z’i Buzungu

      Wa rwitahira mu Bahinde,

      Ingurube iryoha kurusha byose,

      Iya rwinopforwa karindwi,

      Nkunze intamati y’inyama itoshye,

575   Iya rwikundwaho n’Abazungu

      Ahari mu nda igira sukari!

      Abanyankweto yarabararuye;

      Barayikunda byabashabije!

      Abatanirije bayirya ubwoya:

580   Amagufwa yayo ntibayatanga,

      Barayajundika iyo bagenda;

      Amatama yabo ni aho aturuka.

      Ije kuba icyaduka i Nyarugenge,

      Abakuru bose barayishima.

585   Ijyanwa mu nzu bimara umwanya,

      Ntiyanasohoka bimara umunsi;

      Ibyuma by’inkota z’indayi,

      Bihava byambaye umwisheke!

      Abakozi baho ukwo nabarabutswe,

590   Umwura batobye wari mwinshi!

      Ngo bucye ibirori birasakabaka,

      Birasamaza biba urugera!

      Abakuru bose ukwo nababonye,

      Babyizihiza bari nk’abandi:

595   Umutima wabo ukaba ku kantu!

      Isaha yegereje amashoka,

      Ba Madamu batuma umuntu:

      Aje arabarembuza baragenda,

      Ayo mazu meza barayataha!

600   Barahonongera mu bibanda,

      Ibyo bifafari barabifunga!

      Nuko Rwitsibagura araza, (19)

      Acira ifudika ari ku muryango,

      Uko yagatashye iryo juru ryabo

605   Arabukwa ameza aho adendeje:

      Yumva yirukwa mu birenge,

      Umutima usaba ubugwa-neza

      Umuhogo wuzuramo urugwiro

      Inzoka yo mu nda isamuza umwuka,

610   Igira ngo jorororo mu ibondo

      Yumva ahongobotsemo ibintu,

      Agira ubukirigitwa umunwa wose,

      Azana udutwenge aramwenyura,

      Abwira abandi ati: “Karabaye!”

615   Naho ubwo Rwampungu aratamba!

      Abona isahanu ahingukiyeho,

      Arayivumerera uko bisanzwe

      Ajya kuyihobera baramubuza:

      Barazigaziga ararorera!

620   Ahaguma akanya ariruhutsa!

      Amatsiko amweguye arora ahandi:

      Abona isahani ipfukuye neza,

      Ifite urugara nk’urw’intango!

      Umufa uyicagase arawureba,

625   Abona wahindutse urunyenyeri!

      Asiga iye ya mbere aza awusanga!

      Birasa ati: “Uba uroga Umwami! (20)

      Nta bwo ureba ko iyo sahani,

      Ari iy’umuntu wo mu kizungu,

630   Wize kera kuba umusirimu?

      Nta bwo wamenya kuyikaya

      Ngo uyumvishe ko wayishegeshe

      Yireke nyende jyewe ubizi

      Wekudondoza iyo mihore!”

635   Uwo mu Bumbogo abita hirya,

      Ati: “Reka nsizane ku rubanza,

      None ntasirimutse nka we,

      Iri tama njunditse rinigirije,

      Ndora rihwanye na karavati

640   Ryampa icyicaro ku ngurube,

      Simpatsimburwe n’abakweta!”

      Ni bwo Umutware wa Nyantango (22)

      Yinjiye abakurikiye hafi:

      Ayihamya ijisho rurumirana.

645   Ijwi rye arirangurura adatinya

      Atera hejuru by’imvaho,

      Ureke iryo bamwise ry’impuha;

      Ati: “Ni yo nta shiti ni ingurube!

      Ntisamaza mu gihagararo;

650   Nyamara uyorosoye ubwoya,

      Itera ubwuzu bw’urukirigite,

      Ukabona usagutswe n’ibineza;

      Aho bayibyagiriye ku meza,

      Ukajya ushyugumbwa kuyagaza!”

655   Abo b’inkwakuzi ngo bahoshe,

      Abandi bose bizihira inzu:

      Babagabira intebe zo ku meza!

      Nta rugamba rubura intwari

      Majoro arwicara ku mukondo,

660   Umwami ateka ijabiro ryarwo.

      Ababegereye mu cyubahiro,

      Babajya hirya, abandi hino

      Barema uruhushya rw’isangane,

      Mbona abasaza barimo Nturo, (23)

665   Ujya abasemurira ku Muzungu,

      Ari Rwubusisi nyiri Ubuliza, (24)

      Dore ko acanganye muri byombi:

      Ni umusaza wazungahaye!

      Majoro ati: “Abasaza uko mbirora,

670   Ntitubahatire guhumana!

      Babahe akayoga mu biro byanjye

      Tuhabasange isamunani!”

      Mutara ati: “Untanze inama yabyo,

      Nari ntegereje kubivuga!

675   Kugundira abanyamurava,

      Ukabakoreshaho iby’umuvundo,

      Biba umugayo ukomeye mu Rwanda!

      Ubukuru bubatera guceceka,

      Ngo wibwize ubupfura na we!

680   Ingurube bayinena bikabije,

      Bakirinda kuyihunza,

      Ari ugutinya amakuba kuri mwe!”

      Uwo mu Bwishaza arora hirya (25)

      Yanga kwumva ukwo bamuhenda;

685   Agira Simoni na Rwubusisi, (26)

      Ati: “Sinkunda ko bampeza!

      Mparaye irindi zina kuri ubu,

      Iryo bampimbye Rukenyangurube;

      Gukenya inkware narabizinutswe!”

690   Kamuzinzi akebuka Umwami, (27)

      Ati: “Abasaza mubahe amayoga,

      Ni yo bakunda bari mu birori!

      Nyamara ngusenge uri nyiri u Rwanda

      Ungabire imyanya ya bane muri bo!”

695   Mutara ati: “Imyanya sinyitanga,

      Kuko nshaka kuyikubira!

      Bambe Umwami nta bwo agabura!”

      Kamuzinzi agira ikimwaro;

      Ngo akikure azinga icyanwa;

700   Akaraga azungije mu gahanga;

      Ati: “Ni jye utegeka Ubugoyi bwose

      Ushaka itabi ampe iye sahani!”

      Majoro ati: “Nturo ga muhaguruke!

      Babahe ibyicaro bibakwiye,

705   Na twe twigire mu byacu!”

      Nturo ashaka ukwo yasubiza

      Biramugora akebaguzwa arira!

      Yari yabonye ibintu byiza

      Ukwo byakuzuye amasahani!

710   Ubwuzu bwabyo bumurya mu nda,

      Akanwa ke kuzuramo amazi,

      Avuga mu muhogo hari ikiniga

      Amaso azengamo amansonza.

      Arangurura ijwi arahira Kigeli,

715   Ati: “Reka Bwana winkubirana!

      Ndi umusaza nkaba mu byacu,

      Nyamara nkigimba n’ibyanyu!

      Sinabeshya imbere y’Umwami,

      Sinaryarya abagabo ndi undi:

720   N’iby’ingurube ndabivuyanga!

      Sinagenda wenda umfunge,

      Cyangwa wigirire ukwo ushaka!”

      Igihe ataragusha bamwumva,

      Babona Rwabutogo araranganya, (28)

725   Afurekana umunya mwinshi!

      Bamushiganuje ukwo bigenze,

      Ati: “Nahugiye ibyo kwumva Nturo,

      Nsanga bantwaye isahani

      Iriho imihore iteye ubwuzu:

730   Bayikururira kwa Rutsinga, (26)

      Bampa iye iriho intongo nkeya!”

      Undi ati: “Urapfusha ubusa amagambo!

      Nkozemo kabiri indiba iragaragara!

      Isa n’iyiriwe imbere yanjye!”

735   Kalima ati: “Erega Karyabwite, (30)

      Amada yafodotse ni inkeke

      Nta bwo ashobokera mu rugendo!

      Ibyo bandembye nta kavuro,

      Umenya ngo ntereye inyuma yanjye!

740   Wangerurira iyo sahani,

      Wowe kuko imbavu zarenzwe!”

      Undi aramusubiza ati: “Watuza!

      None ntengase mu idoma,

      Amatama yawe yo ko adahokwa?

745   Ahora agutengarana iyo ugenda,

      N’urwo rwakanakana ruje!

      Uranatubeshya si ukubyibuha:

      Uhora ubijunditsemo amarenga!”

      Rwaburindi, Rwabukamba, (31)

750   Na Bisamaza nyiri Ubukamba,

      Baza buhanya batinze

      Ngo: “Mwatindiye iki bahungu?”

      Bisarinkumi ahuta gusubiza (32)

      Abigira mu izina rya bose

755   Ngo: “Twahangariye izuba,

      Ngo ridukamure ubuhage

      Bw’ibyo twizaniyeho impamba!”

      Rwabukamba ati: “Emwe si wowe!

      Ko ubibabwiye se utabakinze,

760   None bagerura ibyacu,

      Ngo aha twijuse iyo mu menyo?

      Niba ari byo ntitwahoranye?

      Rwaburindi azana igihama,

      Amira umuhore atawukanje:

765   Ugeze mu muhogo haba impatanwa;

      Asepfura cyane ajya iwa kajwija

      Asamba asumira Rwubusisi,

      Ibyo yamenyereye gufata inkingi

      Iyo anizwe yicaye mu kirambi!

770   Akoma igipfunsi aho byatumbye

      Ingoto irahokwa birururuka:

      Ingurube ihoroba ityo ibutagarukwa

      Igira ngo dumburi mu idoma!

      Ariruhutsa asesa amarira,

775   Ati: “Yambabaza, yabigira ite,

      Ndayiheraheje ni byo bizi!

      Ubwo yegereye umutima wanjye

      Ugiye kwicara hamwe mu nda!”

      Na we Ntaganda arisihinga (33)

780   Ati: “Ndabitirirwa kurya ingurube

      Ushaka kurora ukwo babigenza,

      Azane isahani ye mwigishe:

      Turayicuranwa bya gitutsi,

      Sinza kworeza ukwo bisanzwe!”

785   Rwamuningi ati: “Wirata! (34)

      Amaboko ajigita ingurube igahora

      Ugira ngo uvovore imihore

      Ndayagushumbije urabiruzi!

      Sinahoze nigisha amashuri

790   Nkanswe ibyangize Kalisimbi?”

      Ubwo Fransisko Nzaramba, (35)

      Abona isahani y’icyiyuhize

      Iriho ibitongo by’uruvuteri

      Afata mu maso abiroha mu nda

795   Amagufwa n’umufa byorerera ko

      Nta ndamyi yasigaye bishiraho!

      Nuko Nyangezi arababwira, (36)

      Ati: “Simbasha kuroha nka mwe!

      Mbona mucuriranya ubudatuza

800   Nkumva nshengurwa n’intimba

      Nzira gusazira mu bututsi:

      Umuhogo wanjye ugira inda ntoya!

      Icyanjye mwampa uruhushya mwese,

      Nk’utwo nsaguye nkatujyana,

805   Nkazitondera ku kiraro,

      Nkifatishiriza ibigori!

      Erega na mwe muri abana!

      Nta we uryoherwa aroha bwangu!

      Iyo ndi jyenyine nditonda:

810   Bampa ingurube nkagira ubwuzu

      Imbabazi inteye zikaba inyanja,

      Ziruta iza nyina wayibyaye:

      Na mwe mwumvire aho bahungu!”

      Biniga abangikana na Mbaraga, (37)

815   Barushanwa bunguri biratinda:

      Umwe amira intongo akeba umuhore,

      Undi aroha mu nda ukwo byakaje

      Umwe abira ibyuya by’uwo murimo

      Undi amaze kwagirizwa n’impumu!

820   Rwiyamirira ngo abigane, (38)

      Aranigwa cyane amarira araza!

      Ubwo arayura yaba imbere ye,

      Ubusa ahasumiye buramubisa,

      Afata ikirere akanura amaso:

825   Agumya gusamba iramwesura,

      Agugura ku ngiga y’umuhore!

      Na we Gitefano ngo amurebe (39)

      Aratangira arirahira,

      Ati: “Ko wabaye mu Bafureri,

830   Icyo gihe cyose wize ibihe?

      Nahoze ngirango uzanyigisha,

      Naho uracyanigwa n’Abatutsi?”

      Bideri ati: “Wirenganya umwana, (40)

      Ibyokurya ingurube aracyabyiga!

835   Umaze kurunduka ntakanja:

      Ahirika bunguri nka Kalisa (41)

      Cyangwa akarora Kanyangira, (42)

      Ukwo amira avuruganya iyo mihore.”

      Na we Kalisa ati: “Urabashunga!

840   Ujya kuba intyoza bigira interuro;

      Aba yarabanje kuba mu Rweya,

      Cyangwa data se ahegereye,

      Nk’ukwo na we wahoze iwacu!

      Akaba nyamunsi iyo mu mparage,

845   Akamira isatura n’amasirabo,

      Amafumberi ntayanene!

      Yaba atumiriwe nk’ibi birori

      Akaroha ingurube nk’ukwo undeba

      Akarusha isirimu kuhaba ingenzi!”

850   Kanyangira yanga guhigwa,

      Ati: “Aho Kalisa ntiwirata?

      Izo washyikiriye ukazigiraho,

      Si imiranga ngusagurira,

      Jyewe utuye hirya yawe?

855   Ntiwumvise n’ukwo andatwa,

      Agira ngo mvuruganya iyo mihore?

      Dore ngutsinze impaka bareba,

      N’ejo utanyuburaho imanza!”

      Nuko akwegurira isahani,

860   Inyama z’ingurube arazagiriza:

      Zipfa urufaya rw’itatabya,

      Umuhogo ucuragira ubudatuza,

      Usohoza iza mbere muri barohwa

      Ugaruka kwenda izo ahirikayo,

865   Awugira rwajya, awugira rwaza:

      Abakiza bose ngo: “Uramutsinze,

      Uri umuhanga wo kumiraza!”

      Na we Simoni wo mu Mirenge (26)

      Ategateganya ibyo yahawe;

870   Agira n’ubwuzu we aravumera!

      Ukwo agira imbabazi akora isahanii:

      Arigata ku ntoki hato na haho!

      Abwira Umwami ati: “Icyo ntegereje

      Urampe umbwiriza ukwo bigenda!

875   Dore Mikayire wo mu Busanza, (43)

      Yize cyane mu Bafureri!

      Arabirika imihore adahwema

      Yanigwa akungirikanyaho ibindi,

      Akaroha mu nda iyo bikagenda

880   Nguwo umwalimu nkwisabiye:

      Ndumva nshaka kumwigana!”

      Ndora na Fundi wo mu Rusenyi, (44)

      Iyo nyoni ishaje ikiri ishashi

      Izina yaryiswe ko riba umuntu

885   Ahaga utubondo asa n’agapira!

      Na we Karoli ari we Rubayiza, (45)

      Ahabura icyicaro yatinze;

      Asaba guhabwa intongo hose:

      Umwe akamuvungurira nk’akantu,

890   Ingurube isabika udutoki twose!

      Ahawe isabune yo kuyikaraba

      Ahinda uyizanye n’amazi;

      Ati: “Inzira yose ndi buzirigate

      Kuko naje nta gahamba!”

895   Rutamu abwira uwo mu Buhanga, (46)

      Ati: “Usabe imbari z’iyo ngurube

      Ufate neza ndi bukubwire!

      Amazi ashyushye uri ku kiraro,

      Bambe ndahoze uri bubirebe.”

900   Gashugi asubiza abiseka cyane,

      Ati: “Ibyo anyigisha yibagirwa ukwe:

      Ni jye wabanje kubimutoza!

      None wibutse ubwo buhanga,

      Umutsima w’ayo mazi se uri he?”

905   Nuko Rwubusisi abirebye, (23)

      Yata inzasaya zirakunda

      Inyama ayidonda mu maraka hirya,

      Umuhogo uhorahoje biracweza!

      Bati: “Erega urabikorana ubuhanga!”

910   Ati: “Ni cyo cyatumye ndondereza!

      Mbanza intongo ipfa nkaritsirika,

      Igihe ngiteganya iz’imihore!

      Bose bamara kurya ibyabo,

      Nkabanokeshwa nkayikuza!”

915   Amiragura nka gatanu Kamali (47)

      Aheta umushyishyito nyamunini

      Yari yabikiye kwikuza!

      Ukwo yakawiroshye mu nkanka,

      Isibo y’ingurube ikina mu muhogo!

920   Urwano narugiriye amakenga,

      Ngo biratengukana bijyane,

      Inzira yabaye agahombane!

      Na we Mukarage arigata ibyuma (48)

      Ahinira ku nkokora amashati;

925   Inzara z’ingurube akazumutsa,

      Yanga kuzipfusha akamama;

      Aye masahani aranayakomba!

      Sinzi uwamubajije aho atwara,

      Gasinya asubiza by’ubuvugishwe, (49)

930   Abihusha cyane abica iruhande!

      Ati: “Urashe icyitso ubivuze imvaho!

      Iryoshye ukwayo ntumubeshye!”

      Ryumugabe abwira Kaberuka, (50)

      Ati: “Ukwo iyi ngurube ifite ikinove

935   Nayitangira mu gitondo

      Bukagoroba maze uruhande!”

      Undi ati: “Ndaguhebye uri akanyanda!

      Jye nayanzika mu museso,

      Nko mu mashoka inkono nkayeza!”

940   Muregancuro abwira Katabarwa, (51)

      Ati: “Ifite aho yandutiye ibitari yo!

      Uyimaze, itera umunwa uburyohe,

      Ibyo ukabigendera bigatinda!”

      Undi ati: “Nagirango ntiwabibonye,

945   Cyane cyane iyo ugize Imana

      Mu rugo bose bakayinena,

      Ukayibumbaho uri rukumbi!”

      Na we Kanobana ubwo arashega, (52)

      Agira Munyaneza w’i Buyaga:

950   Ati: “Enda dukomeze turohe mu nda:

      Dore Muganga ari butuvure!”

      Undi ati: “Muganga uyu w’Umuzungu

      Yandusha ubuhanga bw’ibindi,

      Naho ureke ubw’ivutu rinyarwanda!

955   Aho nacumbitse namenyereje

      Naratatishije sinahubutse:

      Ibigega byaho ni bitatu bishya,

      Imisoto nayimenyereye kera!” (53)

      Na we Ruhorahoza ngo ayihage, (54)

960   Inda ye imusagukira mu menyo

      Agira Butare uyu Godifiridi, (55)

      Ati: “Iyi ko ari uburiza turoyeho,

      Izo mu ishyamba birutanwa bite?”

      Undi ati: “Iy’ishyamba ibuzemo itoto

965   Igira n’umwuka nk’uw’impongo!

      Imibi yakwaganya wahaze,

      Ukabona utuze urushyambashyamba!”

      Undi ati: “Enda kora aha ubivuze neza

      Iyi yanjyanye agatima kose!”

970   Na we Fideli wo mu Bunyambo, (56)

      Ahaza abangamiwe mu maso,

      Ari iby’Umuhima ukunda injome,

      Akanga kwica inka ze amabere!

      Umwami ati: “Dore uwo Munyambo

975   Unennye ingurube, tugize imana!

      Amata ari hehe akayagotomera?”

      Ibyo abibabwira yica ijisho!

      Injome bayitumiza uwo mwanya,

      Umufa w’ingurube bawucuriramo!

980   Ngo bamuhereze ntiyareba:

      Akubita ku munwa rurumirana,

      Twumva abirohana inkubiri,

      Bivuga gorogoro mu nkanka!

      Biba urusumo umuhogo wose,

985   Acurira hasi iyo mu kizenga!

      Ati: “Amata y’ino aruta ay’iwacu!

      Muranywe nk’aya aho kurya ingurube

      Mwabikomeza mwahumana!”

      Giti mu jisho agenda arata,

990   nka zahumujwe amata nk’ayo!”

      Rwigemera ashize inkubiri, (57)

      Akora umukandara aradohora,

      Agatebe aragashikamira ukwo ari,

      Ati: “Uwabwira Majoro ijambo!

995   Wenda atware inka atsotsobe,

      Agabure “Indyohesha-birayi!”