UMUVUGO VI

Urugendo rw’iyo Ngurube, kuva i Kabgayi kugera i Kigali; itesha Abatware imirimo bagenda bayihatsweho.

      Inyumba iryohera n’amaso

      Amerwe akica aho itabazwe

      Ndavuga izongesha abarebyi!

      Ngiyo intamati ihaka Abatware,

495   Iya rwikundwaho n’abasilimu.

      Iyo basamarira bayirabutswe,

      Iya rwikanyiza abo Batutsi,

      Umunsi ihinguka i Kabgayi

      Abo mu Marangara ikabakaza ipfa,

500   Yarahatinze cyane Haguma,

      Akabya guhanga iyo nzovu amaso,

      Aritegereza aratangara,

      Intege zitaha arazihebura;

      Atumiza igare ryo kujya i Nyanza,

505   Kwaka uruhushya rw’i Nyarugenge.

      Bati: “Urarwakira ubusa cyane,

      Kuko Isabukuru yegereje, (14)

      Mukaba mwarabihagariwe;

      Ube uhengeranije icyumweru!”

510   Ati: “Narushakiraga indi mpamvu,

      Ngo mputere amasiga muyaga

      Nyifatire ahagana ku Ruyenzi (15)

      Tujyanirane nyizihirije!”

      Bati: “Ese ni iki uvuga Mutware?”

515   Ati: “Munyinjira iki muyizi,

      Ko ari yo ndondogoza-barebyi!”

      Na we Atanazi ari we Kanimba, (16)

      Apfa ayo kuyibona ibungabunga;

      Iby’urwo ruhusa biramurenga!

520   Icyo yiringiye kirasohora:

      Ingurube ihingutse i Nyarugenge,

      Izembagira Abakuru mu maso,

      Habura uwibuka kumutota!

      Uwitwa Mfizi ari we Alfonsi, (17)

525   Yari yagiye migezo nk’ukwo,

      Ubutoni bw’iryo tungo rinini,

      Burangaza bene ubwite

      Isaruti abahaye iba iy’ubusa:

      Kuza imbura-gihe kwe n’imirimo,

530   Abyizigura nta hazabu!

      Umwete w’abakuru waragiye

      Uhugira ku ngurube rubunga:

      Ifata mu maso barahumiriza!

      Naho ubwo Semugeshi i Bufundu (18)

535   Asanga Rwitsibagura mwumva, (19)

      Afatiye Birasa ahagana i Nyanza (20)

      Bari ku kirari cy’iyo ngurube,

      Bamwingingira kubajyana.

540   Uwo mu Bufundu akaba anywa itabi

      Ariyumvira bimara umwanya;

      Ubwo aribwira ati: “Ntibagerayo

      Turayisangira barye byinshi,

      Mbe nitubirije umugabane!”

545   Ashyiraho akenge arabahakanira,

      Ati: “Ibyo biranyereka ko mwembi,

      Iby’iyi modoka mukibibarirwa!

      Uko muyiruzi iyi iragatsindwa:

      Igira amanyembwa aruhije ubwenge!

550   Yumva abantu bayinjiyemo,

      Abatari jyewe ikabahishura!

      Ikanywa lisansi vuba na bwangu

      Igasara nk’iyasinze, igahwera!

      Nkazagomba kugura inshinge,

555   Nkaziyitera igahembuka!

      Kuyibashyiramo byaba rwana,

      Si ibigeragezwa ku rugendo!

      Yadupfana aho tuvugiye aha,

      Ikadutamaza bikadushobera!

560   Icyakora mwantuma guteguza,

      Ndetse mukandika nk’ibaruwa

      Ivuga ko mwaba mutahasohoye,

      Ingurube ikicwa mukiri mu nzira

      Nahabwa igaburo ryanyu

565   Ngapfa kugerekeranya ku ryanjye

      Ngo ndore iherezo ukwo byagenda,

      Umuntu w’imfura abyihase

      Agashira inyota y’iryo tungo

      Bita “Indyohesha-birayi!”